Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden regelen de contractuele verhouding tussen de Vennootschap Aardappelen Nijs BV, met zetel te 3202 Rillaar, Ebdries 50 A, BTW nummer 0797.097.302 (hierna genoemd ‘Vennootschap Aardappelen Nijs BV’) en de klant.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en op alle facturen van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV aan de klant en op alle overeenkomsten tussen de Vennootschap Aardappelen Nijs BV en de klant. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.3. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de klant of van een derde uitgaan, ook indien de Vennootschap Aardappelen Nijs BV deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.4. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de klant aanvaard door het enkele feit van een aankoop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met de Vennootschap Aardappelen Nijs BV.

1.5. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

Artikel 2: Prijs

2.1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (exclusief B.T.W.). Elke verhoging van het B.T.W.-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de klant.

2.2. de Vennootschap Aardappelen Nijs BV behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. de Vennootschap Aardappelen Nijs BV kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van B.T.W., belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

Artikel 3: Betaling

3.1. De facturen zijn per overschrijving of contant betaalbaar op de adres waar de Vennootschap Aardappelen Nijs BV gevestigd is, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen partijen.

3.2. De facturen zijn betaalbaar binnen de vijftien (15) dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.3. Indien de factuur niet betaald is op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is een intrest verschuldigd zijn van 2% per maand, te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur. De factuur zal bovendien verhoogd worden met een forfaitaire schadevergoeding wegens laattijdige betaling gelijk aan 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 75,00 per factuur.

3.4. Alle protesten dienen gericht te worden aan het adres van de zetel van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV d.m.v. aangetekende zending en dit binnen acht (8) kalenderdagen na ontvangst van de factuur.

3.5. In geval van niet-betaling van een factuur, worden alle openstaande, zelfs niet vervallen, facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. 3.6. In geval van laattijdige betaling van een factuur behoudt de Vennootschap Aardappelen Nijs BV zich het recht voor de dienstverlening onmiddellijk stop te zetten en slechts te hervatten na betaling van alle openstaande en opeisbare facturen.

Artikel 4: Eigendomsvoorbehoud

Alle verkochte goederen blijven eigendom van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV zolang de volledige prijs niet is betaald.

Artikel 5: Retentierecht

de Vennootschap Aardappelen Nijs BV heeft een retentierecht op al hetgeen zij voor of namens de klant onder zich heeft, indien en voor zolang als de klant de prijs of de kosten verbonden aan de betreffende goederen of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de klant verschuldigd is.

Artikel 6: Risico

Op factuurdatum gaan alle risico’s over op de klant en zijn alle kosten ten laste van de klant.

Artikel 7: Geheimhouding

De klant verbindt zich ertoe alle vertrouwelijke informatie dewelke hij ontvangt van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV geheim te houden. Of informatie als vertrouwelijke informatie dient beschouwd te worden, zal voorafgaand door de Vennootschap Aardappelen Nijs BV aan de klant meegedeeld worden.

Artikel 8: Levering – afhaling

8.1. De goederen worden door de klant afgehaald op het adres waar de Vennootschap Aardappelen Nijs BV gevestigd is. Indien de goederen geleverd worden aan de klant, gebeurt de levering op het door de klant meegedeelde adres. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de klant.

8.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 9: Beëindiging en annulatie

9.1. De overeenkomst tussen partijen wordt van rechtswege ontbonden ten laste van de klant in geval van liquidatie, ontbinding of overlijden van de klant

9.2. In geval van annulatie van een aangegane overeenkomst, hetzij mondeling, dan wel schriftelijk, door de klant, zal er een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Vennootschap Aardappelen Nijs BV gelijk aan 50% van het overeengekomen totaal bedrag, onverminderd het recht van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV om een hogere schadevergoeding te bekomen.

9.3. Ingeval van weigering van ontvangst bij levering, zal er eveneens een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn aan de Vennootschap Aardappelen Nijs BV gelijk aan 50% van het factuurbedrag.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1. de Vennootschap Aardappelen Nijs BV is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, behoudens opzet en/of grove schuld van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie. De klant vrijwaart. De Vennootschap Aardappelen Nijs BV voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

10.2. de Vennootschap Aardappelen Nijs BV gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de Vennootschap Aardappelen Nijs BV steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

Artikel 11: Overmacht

de Vennootschap Aardappelen Nijs BV is niet aansprakelijk in situaties van overmacht (zoals bijvoorbeeld oorlog, staking, lock-out, energiestoringen, diefstal, brand, pandemie, epidemie, logistieke problemen bij derden, etc.) dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat de Vennootschap Aardappelen Nijs BV niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen. De verplichtingen van de Vennootschap Aardappelen Nijs BV worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

Artikel 12: Klachten

12.1. Eventuele klachten betreffende zichtbare gebreken dienen de Vennootschap Aardappelen Nijs BV te bereiken binnen één (1) dag na afhaling of levering. De verkochte goederen betreffen immers voedingswaren. Indien de klacht laattijdig wordt meegedeeld, is deze niet meer ontvankelijk en zal de Klant het totaal verschuldigde bedrag van de geleverde goederen steeds integraal dienen te betalen aan de Vennootschap Aardappelen Nijs BV.

Artikel 13: Toepasselijk recht en rechtsmacht

13.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen de Vennootschap Aardappelen Nijs BV en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.